Naenae:
100 Walters Street, Naenae, 04 567 5834
Evans Bay:
14 Kemp St, Kilbirnie, 04 387 9301